Езикова рамка

Basic User                                                                            A1 (Beginner, Elementary)
Потребител на елементарно ниво                                           A2 (Pre-Intermediate)

Independent User                                                                  B1 (Intermediate)
Независим потребител на средно ниво                                    B2 (Upper-Intermediate)

Proficient User                                                                      C1 (Advanced)
Потребител на високо ниво                                                   C2 (Proficiency)

Общо описание на комуникативните умения

A1: Може да разбира и ползва типични изрази от ежедневието и най-основни фрази, целящи отговаряне на конкретни необходимости. Може да представя себе си и другите, да задава и отговаря на въпроси от личен характер /относно това къде живее, относно своите близки и познати, относно това, което притежава/. Може да общува с най-общи фрази, при положение, че събеседникът му говори бавно и ясно и му помага като повтаря това, което казва, по различни варианти.

A2: Може да разбира изречения и често използвани изрази, отнасящи се до заобикалящата го действителност /съвсем основна лична и семейна информация, пазаруване, въпроси, свързани най-общо с професията му, географията/. Може да общува в прости, рутинни ситуации, изискващи опростен, пряк обмен на информация по общи, рутинни теми. Може да описва просто аспекти от своята биография и света, около него, както и да говори на теми от ежедневието.

B1: Може да разбира главното, казано от събеседника в стандартен разговор на познати теми, често срещани на работното място, в училище, през свободното време. Може да се справя с повечето често възникващи ситуации по време на пътуване в чужбина. Може да създава прости, свързани текстове на теми от общ или личен характер, може да описва събития, преживявания, желания и амбиции, да изразява мненията си и да говори за своите планове.

B2: Може да разбира основни идеи на сложни текстове на конкретни или абстрактни теми, включително и професионални дискусии. Може да комуникира свободно и спонтанно да ползва езика, което създава лекота и яснота в комуникацията с хора от съответната националност. Може да създава ясни и подробни писмени текстове на широк диапазон от теми, да изразява възгледите си по актуални проблеми, като съответно аргументира плюсовете и минусите на различни варианти на решения.

C1: Може да разбира дълги и сложни текстове на голям диапазон от теми и да осмисля подтекстови нюанси на изказа. Може да се изразява свободно и спонтанно без забележимо търсене на правилния израз. Може да използва езика гъвкаво и ефективно за социални, учебни и професионални цели. Може да пише ясни, добре структурирани, детайлни текстове на сложни теми. Може да представя сложни и абстрактни мисли със съответните лексикални и синтактични средства на чуждия език.

C2: Може да разбира с лекота всичко чуто и прочетено. Може да обобщава информация от различни устни и писмени източници, като реконструира аргументации и разкази в логично свързано изложение. Може да се изразява спонтанно и много свободно и прецизно, като долавя и най-фини нюанси в смисъла на сложни изказвания или текстове.