Курсове

ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ

Обучението се провежда в две насоки – подготовка за живот и работа в чужбина и подготовка за успешно полагане на матура, като центърът  предлага и два варианта на обучение:

онлайн в реално време с преподавател в удобно за курсиста време включително събота и неделя;

в малки групи от по четирима до осем курсисти на място в центъра;

Обучението е съобразено с изискванията на Европейската езикова рамка за нива А1, А2, В1, В2 и С1, като се използват учебни материали и методики на европейски издателства, предназначени за обучение на чужденци желаещи да пребивават на територията на съответната страна. По време на обуението се полагат текущи тестове, както и много задачи за самостоятелна подготовка, така че придобитите знания да бъдат затвърдени.

След завършване на  съответното ниво обучаваните полагат тестов изпит, на базата на който при успешно справяне се издава документ, който удостоверява преминатото ниво и проведения брой учебни часове.

За по амбициозните курсисти, които се нуждаят от документ удостоверяващ нивото на владеене на съответния език и им е нужен към тяхното CV за да заемат отговорна позиция или да им бъде призната дипломата по професия в европейска страна, центърът е предвидил отделен изпит.

Той се провежда в рамките на три часа по модулите: четене с разбиране, слушане с разбиране, писмено изразяване и граматика, устно изразяване.

На тази база се издава Сертификат, който съдържа освен общия брой преминали часове за обучение, оценки към всеки модул, така и обща оценка от изпита.

Екипът ни от специалисти е високо компетентен и отговорен с дългогодишна практика като преподаватели в средни и висши учебни заведения, курсове и индивидуална подготовка. Една част от тях са и лицензирани изпитващи към чуждестранни институции, а други са изпитващи и квестори към български такива.